بهشت و دوزخ در اساطير بين‌النهرين

بهشت و دوزخ در اساطير بين‌النهرين

No updates yet

Writing Stage
Published On
2003
ISBN13
9789647033602
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

منظومه‌ی آفرینش بابلی کهن‌ترین اثر روایی منظوم درباره‌ی کیهان‌شناخت و آفرینش جهان خدایان و جهان مادی است. این منظومه از سه هزار سال پیش به دست ما رسیده و شرح می‌دهد که چگونه جهان آفریده شده، خدایان فرا رسیدند و آسمان و زمین را شکل دادند و بالاخره انسان را به عنوان پریستار خدایان آفریدند. شرح ماجراه ...more

People Also Viewed

Share the book

About Author

0 Followers
Nancy K. Sandars is a Fellow of the Society of Antiquaries of London....more