حماسه‌ی گیلگمش

حماسه‌ی گیلگمش

Writing Stage
Published On
2009
ISBN13
9789645521002
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

حماسه‌ی گیلگمش، یادگار کهن ذهن بشری است. از روزگار باستان سرگذشت گیلگمش و انکیدو ذهن بشر را نسل از پی نسل به خود مشغول کرده و به هر سرزمینی که پا گذاشته، مردمی با سلیقه‌های متفاوت به جست‌وجو در آن پرداخته‌اند.

این حماسه، مانند سروده‌های فردوسی مرز نمی‌شناسند و جان آدمی مخاطب اصلی آن است.
...more
Share the book