مشقتهای عشق

مشقتهای عشق

No updates yet

Writing Stage
Published On
2002
Published By
ISBN
9644481925
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

در این کتاب 9داستان کوتاه از نویسندگان معاصر خارجی فراهم آمده که عناوین آنها بدین قرار است :وزنه/ جان ادگار وایدمن, پدر توی دفتر کارش/ آلن گرگانوس, داستان یک پرستار/ پیتر بیدا, 522:/ جرج هارار, خانم داتا نامه‌ای می‌نویسد/ چیتر دیواکارونی, کلید/ آیزاک باشویس سینگر, پل معلق/ آلیس مونرو, باغچه مادرم/ ...more

People Also Viewed

Share the book

About Author

0 Followers