یک عاشقانه‌ی آرام

یک عاشقانه‌ی آرام

Writing Stage
Published On
2014
ISBN
9645529123
ISBN13
9789645529121
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

رسیدن، پله‌ی اول مناره‌ایست که بر اوج آن، اذان عاشقانه می‌گویند. برنامه‌ای برای بعد از وصل - برنامه‌ای برای تداوم بخشیدن به وصل. از وصلِ ممکن و آسان تن به وصل دشوار و خطر روح. برنامه‌ای برای سربندی ِ قاهرانه در برابر خاطره شدن. برنامه‌ای برای ابد. برای آن سوی مرگ ... برای بقای مطلق. برای بی‌زمانیِ ...more

More from the Author

Share the book