سالهای سگ

سالهای سگ

Writing Stage
Published On
2015
ISBN13
9789644484384
«گراس با نوشتن سال های سگ به سه گانه ی دانتسیگ خود پایان می دهد و در آن دیوهای عهد خُردی و نوجوانی خود را در دانتسیگ، برای ابد به بند می کشد.»: اوت براندس / سال های سگ قطعه ایست ادبی با کلامی موزون و منسجم، رگباری از ایده های گوناگون و هیجان انگیز، جُنگی از داستان های برجسته ی کوتاه، ترانه های شاعر ...more

More from the Author

Share the book