عیون اخبار الرضا (دورۀ دو جلدی)‏

عیون اخبار الرضا (دورۀ دو جلدی)‏

No updates yet

Writing Stage
شیخ صدوق در این کتاب روایات مربوط به امام رضا - علیه السلام - و مجموعه روایاتی را که از آن حضرت روایت شده، جمع آوری کرده است. مؤلف، کتاب مذکور را برای هدیه به کتابخانه صاحب بن عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران، نگاشته است. صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام رضا - علیه السلام - اشعاری می سراید ...more

People Also Viewed

Share the book

About Author